Meewerkende echtgeno(o)t(e)

Als echtgenoten of partners in een onderneming samenwerken kunnen zij gebruik maken van de regeling van de meewerkaftrek of de aftrek van een reële beloning. Een andere fiscaal voordelige mogelijkheid is het aangaan van een vennootschap onder firma of een maatschap tussen echtgenoten of partners.

Meewerkaftrek

Meewerkaftrek kan toegepast worden indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • er dient natuurlijk een partner te zijn die meewerkt in de onderneming.
  • De meewerkaftrek kan alleen worden toegepast door een ondernemer in de zin van art. 3.4 Wet IB 2001, die daarbij tevens voldoet aan het urencriterium.
  • De partner dient ten minste 525 uren mee te werken in de onderneming.
  • De partner dient de werkzaamheden zonder enige vergoeding verrichten (art. 3.78, eerste lid Wet IB 2001); dat is gedaan om te voorkomen dat van de meewerkaftrek wordt geprofiteerd terwijl de partner ook nog op andere wijze een beloning voor diens arbeid ontvangt.

Het bedrag van de aftrek is afhankelijk van het aantal arbeidsuren dat de echtgenoot/partner in het van toepassing zijnde belastingjaar heeft meegewerkt in de onderneming. Het percentage van de meewerkaftrek wordt toegepast op de binnenlandse winst (exclusief winstbestanddelen waar een bijzonder tarief op van toepassing is).

aantal uren % meewerkaftrek
Vanaf tot  
525
525 875 1,25%
875 1.225 2,0%
1.225 1.750 3,0%
1.750 4,0%

 

Reële arbeidsbeloning

(vanaf 2001)
De mogelijkheid bestaat om in plaats van de meewerkaftrek een arbeidsbeloning aan de echtgenoot/partner toe te kennen en deze ten laste van de winst te brengen.
Is die vergoeding echter lager dan € 5000, dan is ze bij de ondernemer niet aftrekbaar (art. 3.16, vierde lid Wet IB 2001). Daar staat dan tegenover dat dit bedrag bij de meewerkende partner vrijgesteld is van de heffing van loonbelasting (art. 11, eerste lid, onderdeel s, Wet LB 1964).

(t/m 2000)
De mogelijkheid bestaat om in plaats van de meewerkaftrek een arbeidsbeloning aan de echtgenoot/partner toe te kennen en deze ten laste van de winst te brengen. Deze arbeidsbeloning is bij de echtgenoot/partner belast als andere inkomsten uit arbeid (hierop is wel de beroepskostenaftrek van 12% van toepassing). De arbeidsbeloning dient reëel te zijn en bedraagt voor het jaar 2000 minimaal 2 maal de basisaftrek (f 17.046)(1999: f 16.760, 1998:f 16.414,1997: f 14.204). Indien men gebruik wil maken van de reele arbeidsbeloning dient dit vooraf schriftelijk te worden overeengekomen.

Man-vrouw-firma

Een andere mogelijkheid, in het geval de echtgenoot meewerkt in de onderneming, is het oprichten van een man/vrouw-firma.
Het voordeel van deze optie is dat de meewerkende partner, naast een aandeel in de winst, recht heeft op alle voor ondernemers geldende faciliteiten zoals bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek, de FOR, de investeringsaftrek en de stakingsvrijstelling. Met ingang van het jaar 2001 zijn er nadere voorwaarden waarbij bij ongebruikelijke samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld tandarts met zijn vrouw, niet zijnde een tandarts ) er geen recht bestaat op deze ondernemersfaciliteiten.

Disclaimer | Privacy Policy