Kleine ondernemers regeling

Het stelsel van de omzetbelasting brengt voor ondernemers veel administratieve verplichtingen met zich mee. Voor ondernemers met een wat grotere onderneming geen probleem, aangezien zij reeds een (uitgebreide) administratie voeren. Voor kleine ondernemers leveren de administratieve verplichtingen van de OB-wetgeving veel extra werk op. Deze ondernemers worden daarom tegemoet gekomen door middel van de kleinondernemersregeling. Indien de regeling op u van toepassing is, krijgt u een korting op het bedrag van de verschuldigde btw.

Afhankelijk van het verschuldigde bedrag hoeft de ondernemer in het geheel geen omzetbelasting te betalen dan wel niet het gehele bedrag. Voor ondernemers die geen belasting verschuldigd zijn, is het (op verzoek) mogelijk vrijgesteld te worden van de administratieve verplichtingen.

Op wie is de regeling van toepassing?

De regeling geldt voor natuurlijke personen die in Nederland wonen/gevestigd zijn dan wel een vaste inrichting hebben. Indien dit op u van toepassing is en de door u verschuldigde belasting op jaarbasis per saldo minder bedraagt dan € 1.883, heeft u recht op de kleinondernemersregeling.

Inhoud

De korting op de verschuldigde btw bedraagt 2,5 maal het verschil tussen € 1.883 en het bedrag van de verschuldigde belasting. De korting kan echter niet meer bedragen dan de verschuldigde belasting. Indien het bedrag van de verschuldigde belasting lager is dan € 1.345, is derhalve geen belasting verschuldigd. Het is toegestaan bij kwartaalaangiften reeds rekening te houden met de kleinondernemersregeling indien de ondernemer verwacht dat hij over het gehele jaar gezien binnen de grenzen van de regeling valt.

Ontheffing van administratieve verplichtingen

Als u van de administratieve verplichtingen bent ontheven, houdt dit in dat u:

  • Geen facturen met btw uit mag reiken
  • Geen recht meer heeft op teruggave van btw
  • Geen aangifte meer hoeft te doen

Indien u echter btw verschuldigd bent in geval van een verleggingsregeling of een intracommunautaire verwerving, dient u deze btw wel op aangifte te voldoen. De ontheffing is niet meer van kracht indien u in enig jaar:

  • Verzoekt om ontheffing
  • Weet of redelijkerwijs dient te vermoeden dat u niet langer voldoet aan de voor de ontheffing gestelde voorwaarden
  • Indien u niet meer voldoet aan de wettelijke eis gedurende 10 jaren de aan u uitgereikte facturen
  • Ordelijk te bewaren

Disclaimer | Privacy Policy