Hieronder vindt u een opsomming van diensten die onder het 6%-tarief kunnen vallen. Deze diensten zijn opgenomen in tabel I, onderdeel b van de Wet op de Omzetbelasting 1968. Achter de goederen staat het nummer van de post uit die tabel.

Post b1

Het herstellen van de in de posten a31 en a34 tot en met a37 (tabel I) bedoelde goederen.

Post b2 De verhuur van de in de post a30 (tabel I) bedoelde goederen
Post b3 Het geven van gelegenheid tot sportbeoefening en baden.
Post b4 Het herstellen van fietsen.
Post b5 Het herstellen van schoeisel en lederwaren.
Post b6 Het herstellen en vermaken van kleding en huishoudlinnen.
Post b7 De diensten van kappers.
Post b8 Het schilderen en stukadoren van woningen van 2 jaar en ouder (tot 15 september 2009 was het verlaagde tarief van toepassing op woningen ouder dan 15 jaar).
Post b9 Het vervoer van personen per schip, het vervoer van personen, bedoeld in artikel 1, onderdelen h, i en j van de Wet personenvervoer 2000, het vervoer met auto’s voor de uitvoering van trouwerijen, begrafenissen en crematies daaronder begrepen, taxivervoer van personen over de weg anders dan per auto, en het vervoer van personen met luchtvaartuigen als de plaats van vertrek en de plaats van bestemming in Nederland liggen, voor zover dat vervoer gebeurt met ballonnen of met luchtvaartuigen die zijn ingericht voor het vervoer van zieken of gewonden.
Post b10 Het geven van gelegenheid tot kamperen binnen het kader van het kamp- en vakantiebestedingsbedrijf aan personen die daar slechts voor een korte periode verblijven.
Post b11 Het verstrekken van logies binnen het kader van het hotel-, pension- en vakantiebestedingsbedrijf aan personen die daar slechts voor een korte periode verblijven.
Post b12 Het verstrekken van voedingsmiddelen als bedoeld in post a1 (tabel I), voor gebruik ter plaatse binnen het kader van het hotel-, café-, restaurant-, pension- en aanverwant bedrijf.
Post b13 De volgende diensten aan landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers:

 

 1. diensten door agrarische loonbedrijven
 2. diensten door fokinstellingen, instellingen voor keuring en onderzoek en instellingen voor kunstmatige inseminatie, embryotransplantatie daaronder begrepen
 3. diensten door boekhoud- en belastingadviesbureaus
 4. bewaren, drogen, koelen, ontsmetten, schonen, sorteren en verpakken van goederen die landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers in hun vermelde hoedanigheid hebben voortgebracht of geteeld, alsmede het vervoer van die goederen naar de veilingen
Post b14 Het verlenen van toegang tot:

 

 1. circussen
 2. dierentuinen
 3. openbare musea of verzamelingen, daaronder begrepen nauw daarmee samenhangende leveringen van goederen, zoals catalogi, foto’s en fotokopieën
 4. muziekuitvoeringen en toneeluitvoeringen, daaronder begrepen opera’s, operettes, dansen, pantomimes, revues, musicals en cabarets, alsmede lezingen; peepshows en andere optredens die primair zijn gericht op erotisch vermaak worden daaronder niet begrepen
 5. bioscopen
 6. sportwedstrijden, sportdemonstraties en dergelijke
 7. attractieparken, speel- en siertuinen, en andere dergelijke primair en permanent voor vermaak en dagrecreatie ingerichte voorzieningen
Post b15 De diensten van exploitanten van reizende inrichtingen voor vermaak op kermissen.
Post b16 De oplevering van roerende zaken als bedoeld in tabel I, onderdeel a door degene die de zaken heeft vervaardigd.
Post b17 Het optreden door uitvoerende kunstenaars.
Post b18 Het vervoer van gas dat valt onder de toepassing van post a32. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld inzake de toepassing van deze post.
Post b19 Het aanbrengen van op energiebesparing gericht isolatiemateriaal, met uitzondering van het aanbrengen van glas, aan vloeren, muren en daken van woningen na meer dan 2 jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming, met uitzondering van materialen die een beduidend deel vertegenwoordigen van de waarde van deze diensten.
Post b20 Het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden binnen woningen.

 

Disclaimer | Privacy Policy